ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ // ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Ανακατασκευή και κατασκευή υποδομών και πολεοδομικών στοιχείων που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.

ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Διανοίξεις, κατασκευές, ανακατασκευές οδών (εκσκαφές, εξυγιάνσεις με λίθους λατομείου, κατασκευή υπόβασης και βάσης, ασφαλτικές εργασίες, κατασκευή κρασπεδόρειθρων, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων). • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (χωματουργικά, οπλισμένο σκυρόδεμα).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων (χωματουργικά, αγωγοί με σωλήνες PVC, φρεάτια επίσκεψης, τυποποιημένες αντιστηρίξεις Krings)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 5.836.011 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2004

Περισσότερα έργα