ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΑΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Ανέγερση μεταλλικού κτηρίου βιομηχανικής χρήσης 4.500 m2 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου φορτοεκφόρτωσης εργοστασίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 3.140.000
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2021

Περισσότερα έργα