Η ΩΡΙΩΝ έχει υιοθετήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή αυστηρότατη Πολιτική Ανταγωνισμού και Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ενώ εκπαιδεύει σχετικά το ανθρώπινο δυναμικό της μέσω ειδικών επαγγελματικών σεμιναρίων. Η εταιρεία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων περί της προστασίας του ανταγωνισμού, επιδιώκοντας ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δεν έχουν θέση πρακτικές νόθευσης του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

Η ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει τα παρακάτω συστήματα:

 1. Διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
 2. Περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
 3. Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018
 4. Κατά της δωροδοκίας ISO 37001:2016
 5. Διαχείρισης Ενέργειας ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2018
 6. Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012
 7. Επιχειρηματικής Συνέχειας ISO 22301:2012
 8. Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

Στόχος της εταιρείας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και με ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων, έχοντας σαν σκοπό τόσο την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων όσο και των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον. Ο απώτερος σκοπός της είναι το να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε υψηλή ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία εφαρμόζει τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της, και έχουν σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

 • Οργάνωση και λειτουργία με γνώμονα την περιβαλλοντική ευαισθησία και την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, πέρα από την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001, ISO 14001και OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας και μειωμένο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και του παραγομένου έργου
 • Εξασφάλιση ικανοποίησης των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τους
 • Εξασφάλιση σταθερότητας των χαρακτηριστικών του παραγομένου έργου
 • Κατάρτιση και υλοποίηση δυναμικά εξελισσόμενων στόχων σχετικά με την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια, που είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας της και τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας
 • Διαρκή βελτίωση της ποιότητας, της περιβαλλοντικής της συμπεριφορά και της υγείας και ασφάλειας για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κάθε είδους και για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Αποφυγή ατυχημάτων

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση δεσμεύεται για:

 • Την εφαρμογή των Συστημάτων, τα οποία θα αναθεωρούνται και θα βελτιώνονται συνεχώς έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρεία με χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Την διάθεση των απαραίτητων ανθρώπινων, οικονομικών και υλικοτεχνικών πόρων για τους σκοπούς
 • Την δυνατότητα σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. αρχές, οργανισμοί κ.α.) να ενημερωθούν για την πολιτική της εταιρείας για την Ποιότητα, τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας μας και τις επιδόσεις μας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται με την λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την Υγεία και ασφάλεια καθώς και με το Περιβάλλον τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και κάθε άλλες απαιτήσεις και πολιτικές που η εταιρεία  αποδέχεται.

Η τήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης είναι υποχρεωτική από όλους και για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η εταιρεία εφαρμόζει επιπλέον Πολιτική Εταιρικής Ευθύνης και Πολιτική για τη βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην Κοινωνική Ευθύνη.

Τέλος, ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το βασικό πλαίσιο Αρχών και Αξιών που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των στελεχών της ΩΡΙΩΝ στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας. Η γνώση, ο σεβασμός και η τήρηση του Κώδικα αποτελούν καθήκον όλων και κάθε βαθμίδας εργασίας, από το εργοτάξιο μέχρι τη Διοίκηση. Ο Κώδικας προστατεύει όλους μας από το να υιοθετήσουμε ή να υποστούμε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συμπεριφορές αυτού του είδους βάζουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας, των εργαζομένων και της κοινωνίας μας. Το περιεχόμενο του Κώδικα είναι σύμφωνο με τις γενικές αρχές που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς και Συμβάσεις καθώς και από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 19600, ISO 37001, ISO 50001 και SA 8000. Η ισχύς του Κώδικα άρχεται από την υιοθέτησή του με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Παρακαλούμε διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΩΡΙΩΝ εδώ