Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το βασικό πλαίσιο Αρχών και Αξιών που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των στελεχών της ΩΡΙΩΝ στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας. Η γνώση, ο σεβασμός και η τήρηση του Κώδικα αποτελούν καθήκον όλων και κάθε βαθμίδας εργασίας, από το εργοτάξιο μέχρι τη Διοίκηση. Ο Κώδικας προστατεύει όλους μας από το να υιοθετήσουμε ή να υποστούμε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συμπεριφορές αυτού του είδους βάζουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας, των εργαζομένων και της κοινωνίας μας. Το περιεχόμενο του Κώδικα είναι σύμφωνο με τις γενικές αρχές που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς και Συμβάσεις καθώς και από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 19600, ISO 37001, ISO 50001 και SA 8000. Η ισχύς του Κώδικα άρχεται από την υιοθέτησή του με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Παρακαλούμε διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΩΡΙΩΝ εδώ