ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ / ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Κατασκευή κρασπεδορείθρων, πλακόστρωσης πεζοδρομίων, οδοστρωσία και ασφαλτικοί τάπητες σε παράπλευρα οδικά τμήματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 782.181 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ATTIKH
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2001

Περισσότερα έργα