ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / 3 ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟ & ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ Γ & Δ
WS 1053

Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν:

  • Δίκτυο Ηλεκτρικών καλωδίων {Duct Banks} μήκους 11.500 μέτρα
  • Δίκτυο ομβρίων, Ακαθάρτων, Πυρόσβεσης, Άρδευσης μήκους 1.500 μέτρα
  • Τοποθέτησης προκατασκευασμένων φρεατίων ηλεκτρικών καλωδίων κατά μήκος των
    αεροδιαδρόμων και των τροχιοδρόμων
  • Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης ανοιχτών τάφρων

Δαπάνη 2.076.054 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α14 & Α15

Με το έργο αυτό κατασκευάστηκαν συλλεκτήρες Ομβρίων υδάτων (SWDS), ακαθάρτων (SW), αγωγοί ύδρευσης (PW), άρδευσης (IRR), αγωγοί πυρόσβεσης (FW) και σωληνώσεις ηλεκτρικών τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών αγωγών καθ ώς και το κύριο αντλιοστάσιο ομβρίων (Pumping station 1), στην κεντρική οδό πρόσβασης (Main Access Road) στο νέο αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα.

Δαπάνη: 1.671.184 € (στη δαπάνη του έργου δεν συμπεριλαμβάνονται τα ενσωματωθέντα υλικά, τα οποία ήταν προμήθειας της αναδόχου Γερμανικής εταιρείας HOCHTIEF)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 12 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Δαπάνη: 297.425 €

  • Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων Χαμηλής και Μέσης Τάσης
  • Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων (τηλέφωνα – data – CCTV – πυρανίχνευση)
  • Εγκατάσταση πυρόσβεσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & Η/Μ ΕΡΓΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: ΣΥΝΟΛΟ 4.044.663 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΠΑΤΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 1998

Περισσότερα έργα